לאומית זהבלאומית כסף
תעריףקבוצת גילתעריףקבוצת גיל
₪ 10.21  0 - 18 ₪ 7.23  0 - 18
₪ 27.63  18 - 24.5 ₪ 15.94  18 - 24.5
₪ 50.15  24.5 - 29.5 ₪ 16.07  24.5 - 29.5
₪ 66.84  29.5 - 34.5 ₪ 22.90  29.5 - 34.5
₪ 73.28  34.5 - 39.5 ₪ 25.36  34.5 - 39.5
₪ 93.14  39.5 - 44.5 ₪ 26.42  39.5 - 50.5
₪ 100.67  44.5 - 49.5 ₪ 27.82  50.5 - 51.5
₪ 103.77  49.5 - 50.5 ₪ 28.09  51.5 - 59.5
₪ 106.80  50.5 - 51.5 ₪ 29.62  59.5 - 64.5
₪ 109.49  51.5 - 59.5 ₪ 34.55  64.5 +
₪ 111.08  59.5 +  
הערה : "גיל ביטוחי" - גילו המדוייק של העמית ביום הולדתו הקרוב ביותר ליום תשלום הפרמייה.

התעריפים מעודכנים לחודש 08/2019.
פרמיה בגין ילדים – במשפחה בה לפחות אחד ההורים חבר בתוכנית, החל מילד רביעי חינם.
הפרמיה מוצמדת מדי חודש למדד.
הפרמיה משתנה על פי גילו הביטוחי של העמית, במועד התשלום בפועל.